Domenii de cercetare

Certificare Echipamente de Muncă

Organismul de certificare ICSPM-CS este entitate organizatorica a INCDPM ”Alexandru Darabont” Bucuresti cu o bogată experienţă profesională de peste 24 de ani de activitate în domeniu cercetarii stiintifice privind evaluarae conformitatii si certificarea echipamentelor de munca (EM, inclusiv masini, echipamente electrice de joasa tensiune) si a echipamentelor individuale de protective (EIP).

Activitatea organismului de certificare ICSPM-CS este concentrată atât pe studii şi cercetări fundamentale şi aplicative privind sistemului de evaluare a conformităţii, certificare, inspecție şi diagnosticare tehnică a caracteristicilor de securitate/protecţie pentru echipamentele de muncă (EM) şi echipamentele individuale de protecţie (EIP), cât și pe indeplinirea condițiilor legale și procedurale ca organism de certificare produse în domeniul reglementat de Directivele europene 2006/42/CE-mașini și respectiv 89/686/CEE-EIP și voluntar/nereglementat, aflat sub incidența Directivei 2001/95/CE referitoare la securitatea generala a produselor)

Organismul de certificare ICSPM-CS, ca entitate de cercetare din cadrul INCDPM ”Alexandru Drabont” Bucuresti, efectuează activitați de cercetare stiintifica care constau în elaborare de studii şi cercetări în domeniul securității și sănătății în muncă; elaborare de studii şi cercetări în domeniul certificării, evaluării şi încercărilor specifice, elaborare de studii şi cercetări în domeniul  securitatii echipamentelor de munca (masini, echipamente electrice de joasa tensiune, echipamente de muncă pentru lucru in instalații electrice, inclusiv echipamente de protecție  si alte echipamente de munca, al elaborării de ghiduri, reglementări, prognoze cu caracter general.

Organismul de certificare ICSPM - CS este un organism de certificare produse, respectiv maşini, EIP și alte  echipamente de muncă (EM), care funcţionează în conformitate cu standardele EN ISO/ CEI 17065 şi parţial conform SR SR EN ISO/CEI 17021.

Organismul de certificare ICSPM - CS efectuează în cadrul INCDPM activităţi în legătură cu evaluarea conformităţii şi certificarea produselor, astfel încât să fie independente de cele privind proiectare, producţie și consultanţă.

În structura actuală, organismul de certificare ICSPM-CS funcţionează începând cu anul 1995, când prin Ordinul ministrului muncii nr. 179/09.11.1995 s-a reorganizat "Laboratorul de Atestare a calităţii produselor din punct de vedere al Securitătii Muncii”, înființat în anul 1990 şi care ulterior a devenit “Unitatea de Certificare”, în conformitate cu prevederile HG nr.406/23.07.1998 referitoare la înfiinţarea INCDPM Bucureşti.

Activitatea de certificare s-a desfăşurat prin personalul permanent din cadrul acestor structuri administrative şi prin personal nominalizat, instruit adecvat, din cadrul altor laboratoare din INCDPM.

Organismul de certificare ICSPM - CS a fost recunoscut în anul 1996 de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru «certificarea de securitate a muncii a echipamentelor tehnice şi a echipamentelor individuale de protecţie» în conformitate cu Normele metodologice în aplicarea Legii Protecţiei Muncii nr. 90/96 – certificat de recunoaştere nr. 1/1996. În anul 2002, OC ICSPM - CS din cadrul INCDPM a fost recunoscut de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru «certificarea de securitate a muncii a echipamentelor tehnice destinate utilizării în medii normale şi a calităţii de protecţie a echipamentelor individuale de protecţie destinate utilizării în medii normale şi în atmosfere potenţial explozive», în conformitate cu prevederile din Legea Protecţiei Muncii nr. 90/1996 şi Normele metodologice de aplicare, HG nr. 457/2003 privind echipamente electrice de joasă tensiune şi HG nr.1032/2001 referitoare la compatibilitatea electromagnetică.

În anul 2004, prin Ordinul nr. 485 din 21.09.2004 emis de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei OC ICSPM - CS a fost recunoscut de autoritatea competentă în domeniu, Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru evaluarea conformităţii EIP, cu număr de identificare 08, în conformitate cu prevederile Legii protecţiei Muncii nr.90/96, a HG nr.115/2004 şi respectiv a Ordinului nr. 354/2004 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează  evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie.

Prin Ordinul nr. 492 din 23.09.2004 emis de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei OC ICSPM - CS a fost recunoscut de autoritatea competentă în domeniu, Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, pentru «evaluarea conformităţii maşinilor industriale», cu număr de identificare 08, în conformitate cu prevederile Legii protecţiei Muncii nr.90/96, a HG nr.119/2004 şi respectiv a Ordinului nr. 355/2004 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizează  evaluarea conformităţii maşinilor industriale.

Începând cu anul 2007, organismul de certificare ICSPM - CS a fost acreditat de RENAR ca organism de certificare produse pentru domeniul maşinilor industriale, componentelor de securitate, echipamentelor electrice de joasă tensiune şi altor EM (denumite anterior echipamente tehnice), EIP şi echipamentelor individuale de lucru, a materialelor de execuţie şi componentelor acestora (certificat de acreditare: nr. 077-C).

În anul 2009, acreditarea RENAR a fost reînnoită pentru aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii şi certificare prevăzută de directiva 98/37/CE, pentru acelaşi domeniu de competenţă şi de directiva 89/686/CEE pentru echipamente individuale de protecţie, cu excepţia echipamentelor pentru scufundare, împotriva tăierii cu fierăstrăul şi împotriva radiaţiiilor ionizante (certificate de acreditare ON 011/1/2009 şi ON 011/2/2009).

În anul 2010, organismul de certificare OC ICSPM-CS a obţinut acreditarea pentru aplicarea procedurilor “examinare EC de tip” şi “asigurare totală a calităţii”, prevăzute de noua directivă referitoare la maşini, 2006/42/CE.

Din luna ianuarie 2007, organismul de certificare ICSPM - CS este organism notificat de Comisia Europeană pentru aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii şi certificare în vederea aplicării marcajului CE pentru maşini industriale şi componente de securitate (cu excepţia maşinilor pirotehnice-poziţia A.14), conform procedurilor din Directiva europeană 98/37/CEE, precum şi a echipamentelor individuale de protecţie conform procedurilor din Directiva europeană 89/686/CEE cu amendamentele ulterioare.Numărul de identificare ca organism notificat este: NB 1805.

Din 2011 notificarea pentru maşini a fost actualizată, pentru procedurile din noua Directiva mașini 2006/42/CE.

Organismul de certificare ICSPM - CS a fost reacreditat în anul 2013 pentru evaluarea conformităţii şi certificarea EIP conform procedurilor prevăzute de Directiva 89/686/CEE pentru 35 tipuri de EIP (certificat de acreditare ON 011/1), precum şi pentru certificarea a 2 grupe de maşini prin aplicarea procedurilor “Examinare EC/CE de tip” şi “Asigurare totală a calităţii”, prevăzute de noua Directivă referitoare la maşini 2006/42/CE (certificat de acreditare ON 011/2).

Organismul de certificare ICSPM - CS este organism notificat pentru aceleaşi domenii de competenţă.

Organismul de certificare ICSPM - CS îndeplineşte următoarele activităţi în legătură cu EM şi EIP:
a) "atestare/certificare", care constă în emiterea unui certificat/a unei declaraţii prin care se stipulează că îndeplinirea condiţiilor specificate /cerinţelor pentru certificare a fost demonstrată, în baza unei decizii luate în urma unei analize. Obiectul certificării poate fi o documentaţie tehnică, prototip, modelul de produs, exemplare de produs, loturi de produse finite, producţia în totalitate sau sistemul de asigurare a calităţii implementat de producător la fabricarea unui produs din domeniul de competenţă);
b) "evaluare", care constă în examinare sistematică a gradului în care un produs sau serviciu îndeplineşte cerinţele pentru produs. Se urmăreşte în principal dacă un tip/model de produs satisface CESS din reglementările tehnice aplicabile sau dacă exemplarele de produs sunt în conformitate cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip şi satisfac CESS din reglementările tehnice aplicabile produsului. Activităţile efectuate constau în selectare şi determinare (examinări, calcule, comparări, încercări, inspecţii, verificări, evaluări, audituri ale procesului de fabricaţie şi evaluări parţiale sau totale a corelaţiei dintre caracteristicile efective şi caracteristicile acceptabile, care asigură îndeplinirea cerinţelor, cu specificarea conformităţilor şi neconformităţilor majore sau minore;
c) "control şi supraveghere a certificărilor acordate" care constă în verificarea modului în care organizaţia care deţine un certificat emis de OC ICSPM - CS respectă cerinţele sistemului calităţii specificat sau cerinţele de fabricare a produselor;
d) " informare şi reprezentare", care constă în publicarea de materiale referitoare la certificare, colaborare cu alte organisme din domeniu etc.;
e) "cercetare", care constă în elaborare de studii şi cercetări în domeniul securității și sănătății în muncă; elaborare de studii şi cercetări în domeniul certificării, evaluării şi încercărilor specifice, al elaborării de ghiduri, reglementări, prognoze cu caracter general.

În prezent desfăşoară astfel de activităţi în baza:

  • HG nr.1772/2004 referitoare la organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" – Bucureşti,
  • notificării la Uniunea Europeană (număr de identificare NB 1805).

ICSPM-CS este organism de certificare notificat la nivel european, cu numărul de identificare NB 1805, pentru aplicarea:

  • tuturor procedurilor prevăzute în directiva europeană 89/686/CEE amendată, asupra oricărui  model de EIP, cu excepţia EIP care asigura numai o protectie limitata în timp împotriva radiatiilor ionizante şi a echipamentelor pentru scufundare;
  • procedurilor de evaluare a conformităţii prevăzute în directiva europeană 2006/42/CE amendată, referitoare la maşini, pentru elevatoare pentru vehicule şi echipamente pentru ridicarea persoanelor şi a vehiculelor de la o înălţime mai mare de 3 m.

ICSPM-CS are competenţa necesară pentru a evalua şi/sau certifica, de asemenea, următoarele grupe de produse din domeniul nereglementat:

  • maşini şi componente de securitate, care nu sunt incluse în Anexa nr.4 a Directivei europene 2006/42/CE, respectiv HG nr. 1029/2008, precum și a alte echipamente de muncă, în raport cu standarde şi alte documente normative aplicabile (sistemul voluntar, nereglementat, de certificare);
  • echipamente electrice de joasă tensiune, în raport cu CESS prevazute de Directiva europeana 2006/42/CE, HG nr.1146/2006, standarde şi alte documente normative aplicabile ;
  • echipamente de muncă pentru lucru in instalații electrice, inclusiv echipamente de protecție, în raport cu CESS, HG nr.1146/2006, standarde şi alte documente normative aplicabile (de ex : scurcircuitoare, prajini electroizolante, detectoare, indicatoare, scule electroizolate, sigurante false, dispozitiv de manevra tip MPR etc);
  • alte echipamente de munca, în raport cu CSS, HG nr.1146/2006, standarde şi alte documente normative aplicabile (de ex : scari, esafodaje pentru lucrul la inaltime/schele, dispozitive de ancorare etc).  

Organismul de certificare ICSPM - CS are competenţa şi experienţa necesară pentru aplicarea procedurilor prevăzute de Directiva 2006/42/CE şi la alte grupe de maşini, respectiv tipurile de maşini prevăzute la poziţiile de la poziţiile 1-15 şi 19-23 din Anexa nr.IV din Directiva europeană 2006/42/CE (Anexa nr. 4 din HG nr.1029/2008):
1. ferastraie circulare (simple sau multiple) pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea carnii si materialelor cu caracteristici fizice similare, de urmatoarele tipuri:
 1.1. ferastraie mecanice, cu lama (lame) in pozitie fixa in timpul prelucrarii, cu masa sau suport fixa (fix), cu avans manual al piesei ori cu dispozitiv amovibil de avans cu antrenare mecanizata;
1.2. ferastraie mecanice, cu lama (lame) in pozitie fixa in timpul prelucrarii, cu masa mobila sau carucior cu miscare alternativa, cu deplasare manuala;
1.3. ferastraie mecanice, cu lama (lame) in pozitie fixa in timpul prelucrarii, prevazute prin constructie cu dispozitiv de antrenare mecanizata a pieselor prelucrate, cu alimentare si/sau evacuare manuala;
1.4. ferastraie, cu lama (lame) mobila (mobile) in timpul prelucrarii, cu dispozitiv de antrenare mecanizata, cu alimentare si/sau evacuare manuala;
2. masini de indreptat cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;
3. masini de rindeluit pe o fata care este prevazuta prin constructie cu dispozitiv de antrenare mecanizata, cu alimentare si/sau evacuare manuala pentru prelucrarea lemnului;
4. ferastraie cu panza panglica, cu alimentare si/sau evacuare manuala pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea carnii si materialelor cu caracteristici fizice similare, de urmatoarele tipuri:
4.1. ferastraie mecanice, in pozitie fixa in timpul prelucrarii, cu masa sau suport fixa (fix) ori cu miscare alternativa;
4.2. ferastraie mecanice, cu lama montata pe un carucior cu miscare alternativa;
5. masini combinate ale tipurilor mentionate la pct. 1-4 si la pct. 7 pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare;
6. masini de cepuit cu mai multe axe cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;
7. masini de frezat cu ax vertical cu avans manual pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare;
8. ferastraie portabile cu lant pentru prelucrarea lemnului;
9. prese, inclusiv prese pentru indoit, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu incarcare si/sau descarcare manuala, ale caror elemente mobile pot sa aiba o cursa superioara valorii de 6 mm si o viteza mai mare de 30 mm/s;
10. masini de format mase plastice prin injectie ori comprimare cu incarcare si/sau descarcare manuala;
11. masini de format piese din cauciuc prin injectie ori comprimare cu incarcare si/sau descarcare manuala;
12. masini pentru lucrari subterane, de urmatoarele tipuri:
12.1. locomotive si vagonete cu sistem de franare;
12.2. elemente de sustinere cu actionare hidraulica;
13. masini de colectare a deseurilor menajere cu incarcare manuala si avand un mecanism de compactare incorporat;
14. arbori de transmisie cu articulatii cardanice, inclusiv protectorii lor;
15. protectorii arborilor de transmisie cu articulatii cardanice; 16. elevatoare pentru vehicule;
17. echipamente pentru ridicarea persoanelor si obiectelor, care prezinta un pericol de cadere pe verticala de la o inaltime mai mare de 3 m;
19. dispozitive de protectie destinate detectarii prezentei persoanelor;
20. protectori mobili actionati cu un dispozitiv de blocare destinat sa fie utilizat la masinile mentionate la pct. 9, 10 si 11;
21. blocuri logice care asigura functii de securitate;
22. structuri de protectie pentru combaterea efectelor rasturnarii (ROPS);
23. structuri de protectie pentru combaterea efectelor caderilor de obiecte (FOPS).

Organismul de certificare ICSPM - CS a deţinut anterior acreditarea pentru tipurile de maşini prevăzute la poziţiile de la poziţiile 1-15 şi 19-23 din Anexa nr.IV din Directiva europeană 2006/42/CE (Anexa nr. 4 din HG nr.1029/2008) si intentioneaza
OC ICSPM-CS nu oferă şi nu furnizează servicii de evaluare a conformităţii pentru produse la care INCDPM, prin laboratoarele de cercetare funcţionale, are un interes financiar direct, fiind proiectantul, fabricantul sau comerciantul acestora şi nici pentru produse pentru care, în ultimii 2 ani înainte de primirea unei cereri de evaluare a conformităţii, organismele conexe (INCDPM, laboratoarele de cercetare–dezvoltare din acesta) au furnizat servicii de proiectare sau consultanţă sau au participat la studii de cercetare în vederea îmbunătăţirii produsului.

Serviciile de consultanţă efectuate de organizaţiile conexe nu sunt sub nici o formă asociate cu serviciile de evaluare a conformităţii în vederea certificării executate de OC ICSPM-CS şi, pentru respectarea acestei condiţii, în nici o situaţie OC ICSPM-CS nu utilizează în scopul certificării dovezile obţinute în cadrul contractelor de consultanţă.