Domenii de cercetare

Obiectul de activitate al INCDPM

Activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală:

 • fundamentarea ştiinţifică a strategiei de dezvoltare a domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • coordonarea metodologică a activităţii de cercetare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivel naţional;
 • dezvoltarea bazei teoretice şi conceptuale a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • fundamentarea sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • studiul riscurilor profesionale şi al impactului acestora asupra stării de sănătate şi securitate a personalului;
 • elaborarea de instrumente de identificare, analiză şi evaluare a riscurilor profesionale;
 • elaborarea instrumentelor de auditare a sistemelor de muncă;
 • elaborarea instrumentelor de evaluare a costurilor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
 • fundamentarea sistemului de evaluare a conformităţii şi certificare a calităţii de securitate/protecţie pentru echipamente de muncă şi echipamente individuale de protecţie;
 • elaborarea instrumentelor de evaluare a conformităţii, certificare, inspecţie,  diagnosticare tehnică şi punere în conformitate pentru echipamente de muncă şi şi echipamente individuale de protecţie;
 • elaborarea de sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, integrate în managementul general al organizaţiilor;
 • optimizarea ergonomică a activităţilor şi locurilor de muncă;
 • fundamentarea şi elaborarea criteriilor psihofiziologice de selecţie şi formare profesională în raport cu riscurile şi exigenţele profesionale;
 • optimizarea sistemului naţional de formare şi perfecţionare a personalului necesar domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.

Activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă:

 • studii şi cercetări aplicative pentru prevenirea şi combaterea riscurilor de accidentări şi îmbolnăviri profesionale (chimice, biologice, mecanice, electrice, termice, zgomot, vibraţii, ultrasunete, iluminat, microclimat, radiaţii neionizante, laseri, plasmă, riscuri ergonomice şi psihosociale);
 • studii, cercetări aplicative privind asigurarea securităţii referitor la:
  - instalaţii de ventilaţie industrială;
  - instalaţii de neutralizare a noxelor chimice;
  - sisteme de iluminat;
  - sisteme de protecţie împotriva electrocutării şi incendiilor;
  - dispozitive de protecţie pentru reducerea riscurilor mecanice;
  - dispozitive pentru combaterea zgomotului şi vibraţiilor;
 • echipamente de muncă;
  - echipamente individuale de protecţie;
  - unguente de protecţie;
 • studii şi cercetări privind elaborarea sistemului naţional de reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
  - elaborarea de prescripții de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile și sectoarele economiei naționale neacoperite de Directivele europene;
  - elaborarea de instrucţiuni-cadru de securitate şi sănătate în muncă;
  - elaborarea de standarde de securitate şi sănătate în muncă;
  - elaborarea de instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă la solicitarea agenţilor economici;
  - elaborarea de ghiduri de bune practici pentru diverse activităţi ale economiei naţionale și pentru proiectarea, fabricarea și utilizarea echipamentelor  de muncă și echipamentelor individuale de protecție;
  - elaborarea de fişe de securitate pentru produse;
 • elaborarea materialelor suport pentru instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului;
 • studiul efectelor factorilor de risc asupra stării de sănătate şi a comportamentului în muncă;
 • elaborarea de software pentru evaluarea şi gestiunea computerizată a riscurilor;
 • elaborarea de software pentru evaluarea costurilor accidentelor de muncă;
 • elaborarea de sisteme expert de instruire - testare asistată de calculator;
 • elaborarea de sisteme informatice pentru promovarea şi diseminarea cunoştinţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • elaborarea standardelor de securitate pentru echipamente de muncă și echipamente individuale de protecție și a standardelor de securitate ocupațională pentru prevenirea riscurilor profesionale în domeniile de activitate ale economiei naționale.

Activităţi metodologice de implementare a legislaţiei:

 • evaluarea conformităţii şi certificarea calităţii de protecţie/securitate a echipamentelor de muncă şi a echipamentelor individuale de protecţie, inspecţia şi diagnosticarea tehnică și punerea în conformitate a acestora;
 • evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;
 • auditarea agenţilor economici din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • expertizarea locurilor de muncă pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă;
 • implementarea sistemelor de management al securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul agenţilor economici;
 • elaborarea de materiale de informare şi diseminare a informaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: cursuri de nivel mediu, universitar, postuniversitar.

Editarea materialelor de instruire, formare şi diseminare a informaţiilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă (manuale, broşuri, ghiduri de bună practică, instrucţiuni cadru, afişe, teste).

Asistenţă tehnică pentru: măsuri tehnice şi organizatorice de combatere a riscurilor profesionale la echipamente de  muncă, instalaţii, tehnologii, EIP, mijloace şi dispozitive individuale de protecţie,  efectuarea de analize, determinări şi evaluări ale nivelurilor factorilor de risc; testarea psihofiziologică pentru unele categorii de personal; realizarea de unguente de protecţie; diseminarea informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Servicii de specialitate pentru agenţii economici legat de:

 • cunoaşterea, implementarea şi respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniu;
 • organizarea activităţii de securitate și sănătate în  muncă;
 • implementarea managementului sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • elaborarea de prescripții de securitate și sănătate în muncă pentru activitățile și sectoarele economiei naționale neacoperite de Directivele europene
 • măsuri tehnice și organizatorice pentru prevenirea şi combaterea riscurilor profesionale la  echipamentele de muncă și individuale de protecție necesare conformării cu  cerințele de securitate și sănătate pentru a fi competitive pe piață;
 • elaborarea instrucţiunilor-cadru de securitate şi sănătate în muncă şi alegerea echipamentelor individuale de protecţie;
 • expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru încadrarea în condiţii deosebite;
 • evaluarea conformității și certificarea calităţii de protecţie/securitate a echipamentelor de muncă şi a echipamentelor individuale de protecţie, inspecţia, diagnosticarea tehnică și punerea în conformitate a acestora;
 • proiectarea ergonomică a locurilor de muncă;
 • elaborarea soluţiilor tehnice şi organizatorice de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă;
 • determinări şi analize de laborator privind factorii de risc;
 • formarea, perfecționarea și testarea personalului care își desfășoară activitatea în domeniul energetic în vederea  autorizării electricienilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Participarea la realizarea transferului tehnologic, prin contracte directe cu agenţii economici, pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor din domeniul securităţii muncii.