Domenii de cercetare

Domenii de cercetare

Departamentul Sisteme de Muncă efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare, asistenţă tehnică, consultanţă axate pe următoarele obiective:

 • Elaborare instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, ghiduri şi coduri de bune practici
 • Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională
 • Elaborarea documentaţiei şi implementarea de sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Studii de sinteză privind impactul economic şi social al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, costul accidentelor de muncă, eficienţa implementării măsurilor de prevenire
 • Optimizarea sistemului de instruire, formare şi perfecţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Elaborarea de metode şi instrumente de analiză-diagnostic ergonomic a sistemelor de muncă
 • Studierea efectelor unor nocivităţi profesionale asupra stării de sănătate şi a comportamentului în muncă
 • Expertizarea locurilor de muncă pentru încadrarea în condiţii de muncă

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

departamentul-sisteme-de-munca Managementul SSM Laborator Sinteze Ergonomie

Principalele categorii de lucrări ofertate de laboratorul Sinteze - Evaluare Riscuri sunt:

 • Studii de impact al implementării reglementărilor legislative şi normative de securitate şi sănătate în muncă;
 • Studii şi cercetări privind elaborarea de reglementări interne ale angajatorilor, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale a securităţii şi sănătăţii în muncă, ce transpune legislaţia specifică a UE:
  • instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă;
  • ghiduri şi coduri de bune practici de securitate şi sănătate în muncă;
 • Studii şi cercetări privind elaborarea materialelor suport pentru educaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  • manuale;
  • suporturi de curs;
  • ghiduri;
  • standarde ocupaţionale;
  • instrumente de evaluare a competenţei profesionale;
  • teste specifice de verificare a cunoştinţelor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Studii şi cercetări privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii la nivelul angajatorilor
  • proiecte de organizare a activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă sau a unor elemente ale acesteia;
  • proceduri de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • proceduri de monitorizare a activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Studii şi cercetări privind evaluarea efectelor economice ale accidentelor de muncă;
 • Studii şi cercetări privind eficienţa economică a activităţii de realizare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Studii şi cercetări pentru fundamentarea economică a programelor de măsuri de protecţie şi de prevenire a riscurilor profesionale.
 • Studii şi cercetări privind elaborarea de metode de identificare, analiză şi evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • Evaluarea riscurilor profesionale de accidentare şi îmbolnăvire profesională la agenţii economici;
 • Studii şi cercetări privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională: 
  • proceduri de evaluare şi gestiune a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
  • proceduri de identificare a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • Studii şi cercetări privind elaborarea materialelor suport pentru formarea evaluatorilor de riscuri profesionale:
  • manuale;
  • suporturi de curs;
  • ghiduri;
 • Elaborarea de sisteme expert de instruire – testare asistată de calculator.

Laboratorul Managementul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă realizează următoarele tipuri de activităţi specifice:

 • Elaborarea documentaţiei pentru sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, integrate în managementul general al firmelor;
 • Elaborarea de metodologii, tehnologii şi instrumente bazate pe tehnologii informaţionale pentru asistenţa procesului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Elaborarea de metode de auditare a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Auditarea agenţilor economici din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Expertizarea locurilor de muncă pentru stabilirea riscurilor deosebite;
 • Elaborarea de materiale suport pentru formarea specialiştilor în managementul securităţii şi sănătăţii în muncă:
  • manuale
  • ghiduri
  • suporturi de curs
 • Elaborarea de materiale suport pentru formarea specialiştilor în auditul securităţii şi sănătăţii în muncă:
  • manuale
  • ghiduri
  • suporturi de curs

Laboratorul de Ergonomie efectuează următoarele categorii de activităţi specifice:

 • Intervenţii ergonomice de optimizare a activităţilor şi posturilor de muncă;
 • Evaluarea efortului mental în activitate;
 • Evaluarea efortului fizic în activitate;
 • Identificarea, analiza şi evaluarea factorilor ergonomici şi psihosociali de risc;
 • Identificarea factorilor de risc / de solicitare şi stabilirea măsurilor de prevenire în activităţi desfăşurate la videoterminale;
 • Analiza stării de sănătate fizică şi mentală a personalului, în raport cu riscurile profesionale specifice activităţii desfăşurate;
 • Identificarea şi evaluarea efectelor expunerii profesionale la factorii de risc specifici mediului de muncă asupra stăriii de sănătate şi comportamentului în muncă;
 • Integrarea gestionării riscurilor ergonomice şi psihosociale şi a efectelor acestora în managementul de securitate şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderii;
 • Cercetări privind adaptarea personalului în activitate, a eventualei instalări a uzurii premature în activităţi cu nivel de risc ridicat; stabilirea de proceduri de monitorizare a stării de sănătate;
 • Expertizarea condiţiilor de muncă în activităţi cu nivel ridicat de risc;
 • Participare la relaizarea unor proiecte multiparteneriale în domeniul ergonomiei, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Fundamentarea şi elaborarea standardelor de securitatea muncii în domeniul ergonomiei;
 • Cursuri de formare profesională în domeniul ergonomiei, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Consultanţă.