Proiecte

Proiecte

Programul Nucleu "Securitate si Sanatate in Munca - SSM 2018" si rezultatele obtinute

PROGRAM NUCLEU ”SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ-SSM 2018”

-scurtă prezentare a tematicii și a pricipalelor rezultate obținute și estimate-

 

 

Programul nucleu de cercetare-dezvoltare ”Securitate si sanatate in munca-SSM” 2018 a avut ca scop dezvoltarea de cercetari specifice în domeniul SSM si promovarea de soluţii tehnice şi de securitate necesare stabilirii măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva riscurilor de accidentare şi imbolnăvire profesională, în vederea reducerii numărului de accidente de muncă şi a bolilor profesionale, pentru apropierea de valorile medii înregistrate în Uniunea Europeană şi de îmbunătăţire în mod continuu a nivelului de securitate şi sănătate în muncă şi a stării de bine la locurile de muncă.

 

Prin proiectele contractate în cadrul programului PN SSM 2018 au fost realizate un numar de 3 studii de cercetare, 3 metodologii, 5 metode de verificare, 6 proceduri de prelevare si analiza poluanti, 1 brosura de informare si constientizare asupra riscurilor biologice, 2 rapoarte de experimentare, reprezintă circa 56% din venituri de CDI estimate pentru anul 2018, cea ce constituie premisă pentru contratarea de lucrări cu beneficiari direcţi la nivel naţional, estimându-se o creștere de venituri de circa 5-10%.

 

Rezultatele obţinute din proiectele de cercetare au permis implicarea echipelor de cercetare în proiecte internaţionale finanțate de EU-OSHA (KULEUVEN SESAM/PRU/P-02/Belgia, KOOPERATIONSTELLE HAMBURG IFE GmbH/Germania, NATIONAL PUBLIC HEALTH INSTITUE/Ungaria) şi proiecte finantate prin PO Competitivitate 2014-2020 (în implementare proiectul ”Parteneriat pentru transferul de cunoștințe și dezvoltarea de cercetări referitoare la evaluarea și prevenirea riscurilor ocupaționale care pot conduce la dezastre (PROC)” finanțat prin Programul Operațional COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, Dezvoltare tehnologică si Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunostințe).

 

Rezultatele estimate și obţinute din proiectele de cercetare permit implementarea, la nivelul INCDPM, în calitate de organism de certificare notificat de către Comisia Europeana NB 2756 în domeniul EIP a ”Alexandru Darabont” București, unor noi proceduri, metode şi metodologii referitoare la evaluarea conformităţii, inspecţie şi certificare în scopul sprijinirii agenţilor economici.

 

In acelasi context, rezultatele obtinute au permis dezvoltarea instrumentelor de management specifice organismului de certificare INCDPM ”Alexandru Darabont” București.

 

Rezultatele cercetărilor au fost diseminate în seminarii, conferinţe, congrese organizate la nivel naţional şi internaţional, precum şi prin campaniile europene pe diferite tematici privind SSM la locul munca, organizate de către ”Alexandru Darabont” București, în calitate de Punct Focal România al Agenţiei Europene pentru SSM-Bilbao.

 

Rezultatele cercetărilor permit realizarea transferului de cunoștințe și a valorificarea proiectelor de cercetare științifică decrulate de INCDPM ”Alexandru Darabont” București în cadrul Programului Nucleu ”Securitate și Sănătate în Muncă” în anul 2018.

 

Prezentăm sintetic rezultatele obţinute în cadrul obiectivelor:

 

Obiectivul 1: Contributii la imbunatatirea sistemului de reglementari in domeniul securitatii si sanatatii in munca in principal al legislatiei secundare si tertiare, in scopul cresterii eficienței strategiilor de prevenire a riscurilor profesionale si de promovare a securitatii si sanatatii in munca in organizatii, cod obiectiv: PN 18 31 01

 • Stabilirea cerintelor tehnice și de securitate a echipamentelor de protecție pentru lucru in instalațiile electrice sub tensiune;
 • Metode de verificare a echipamentelor de protecție pentru lucru in instalațiile electrice sub tensiune;
 • Articole publicate in reviste de specialitate cotate BDI;

realizate în cadrul proiectului: ”Stabilirea cerințelor și metodelor necesare verificărilor tehnice și de securitate a echipamentelor de protecție pentru lucru in instalațiile electrice sub tensiune – premiză pentru asigurarea competitivității managementului companiilor din sectorul energetic”, cod proiect: PN 18 31 01 01

 

Obiectivul 2: Cercetari stiintifice privind asigurarea securitatii, sanatatii si starii de bine in munca, in contextul necesitatii adaptarii continue a organizatiilor la cerintele unei economii bazate pe cunoastere, inovare si dezvoltare durabila, cod obiectiv: PN 18 31 02- NEFINANȚAT

 • P2-Securitatea şi sănătatea locurilor de muncă din economia albastră, premisă a dezvoltării durabile a zonei Mării Negre, cod PN 18 31 02 01
 • P3- Studiu de cercetare privind realizarea de soluții tehnice și organizatorice de reducere zgomotului la mașinile de trefilat cablu în cauciuc, cod PN 18 31 02 02

 

Obiectivul 3: Cerinte si modalitati privind implementarea prevederilor referitoare la evaluarea conformităţii, inspecţia, diagnosticarea tehnică si masurile de securitate pentru echipamentele de munca si EIP, in vederea imbunatatirii performantelor de securitate/protectie la nivelul progresului tehnic, cod obiectiv: PN 18 31 03- NEFINANȚAT

 • P5-Cerinte si masuri tehnice si de securitate necesare garantarii unui nivel de securitate adecvat pentru masinile si dispozitivele pentru ridicarea persoanelor sau a persoanelor și a obiectelor – premisa pentru asigurarea evaluarii conformitatii, inspectiei si certificarii conform Directivei masini 2006/42/CE si a noii Directive 2014/35/UE, cod PN 18 31 03 01

 

Obiectivul 4: Integrarea managementului securitatii si sanatatii in munca in managementul general al organizatiilor in vederea cresterii competitivitatii si performantei organizationale, cod obiectiv: PN 18 31 04 - NEFINANȚAT

 

Obiectivul 5: Metode, tehnici şi instrumente în sprijinul angajatorilor în scopul prevenirii riscurilor de accidentare şi îmbolnavire profesională pentru asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase, cod obiectiv: PN 18 31 05

 • Stabilirea metodologiei de testare a încălțămintei de protecție utilizate în medii cu temperaturi foarte scăzute;
 • Metode de încercare/testare privind rezistența la alunecare pe gheață a încălțămintei de protecție utilizată în medii cu temperaturi foarte scăzute, respectiv rezistența la temperaturi foarte scăzute a încălțămintei de protecție;
 • Metodologie de evaluare a conformității pentru încălțămintea de protecție utilizată la locuri de muncă cu temperaturi foarte scăzute;
 • Metodologie de selecționare a încălțămintei de protecție destinate utilizării la locuri de muncă cu temperaturi foarte scăzute;
 • Materiale informative referitoare la selecționarea încălțămintei de protecție utilizate în medii cu temperaturi foarte reci;
 • Articole publicate în reviste de specialitate si reviste cotate BDI;
realizate în cadrul proiectului:”Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale prin selecționarea adecvată a încălțămintei de protecție utilizată la locuri de muncă cu temperaturi foarte scăzute” cod proiect: PN 18 31 05 01

 

 • Proceduri de prelevare a probelor pentru indicatorii selectati;
 • Proceduri de analiza a indicatorilor biologici pentru personalul expus la agenti biologici;
 • Raport de experimentare pentru un grup pilot de lucratori a procedurilor de monitorizare a markerilor biologici;
 • Raport privind evidentierea efectelor expunerii profesionale la agenti biologici asupra starii de sanatate prin analiza indicatorilor selectati si utilizarea acestei abordari in evaluarea riscurilor profesionale;
 • Metoda imbunatatita de evaluare a riscurilor pentru expunerea la agenti biologici la locul de munca;
 • Brosura de informare si constientizare asupra riscurilor biologice;
 • Pliant de informare asupra proiectului;
 • Articole publicate în reviste de specialitate.
realizate în cadrul proiectului:” Analiza expunerii lucratorilor la agenti biologici prin studiul unor indicatori biologici specifici, in scopul imbunatatirii evaluarii, controlului si constientizarii riscurilor profesionale asociate” cod proiect: PN 18 31 05 02

 

Obiectivul 6: Cercetari stiintifice privind structura locului de muncă şi organizarea muncii pentru a răspunde la schimbările generate de imbatranirea populaţia Europei, creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă în rândul femeilor si migratie, cod obiectiv: PN 18 31 06-NEFINANȚAT

 • P7-Promovarea stării de bine, a confortului psihofizic în muncă, a unor locuri de muncă sigure şi sănătoase pentru toate vârstele, în relație cu evoluția demografică a forței de muncă la nivel european și național, cod PN 18 31 06 01

 

Obiectivul 7: Cercetări ştiinţifice privind prevenirea expunerii la riscurile noi şi emergente din mediul de muncă în contextul globalizării şi schimbărilor pe piaţa muncii, cod obiectiv: PN 18 31 07- NEFINANȚAT

 • P8-Echipamentul individual de protecție, factor cheie în deciziile manageriale în scopul prevenirii îmbolnăvirilor profesionale şi protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor noi şi emergente generate în timpul intervențiilor în situații de urgență, cod PN 18 31 01

 

Rezultatele estimate în cadrul proiectelor de cercetare științifică contractate în cadrul Programului Nucleu ”Securitate și Sănătate în Muncă” în anul 2018, sunt stabilite conform termenelor de finalizare stabilite în documentele contractuale.