Despre Noi

Despre Noi4.12.2015

ANUNŢ

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicatã în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" are sediul în municipiul Bucureşti, B-dul Ghencea nr. 35 A, Sector 6.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1772 din 21 octombrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - Bucureşti, publicatã în Monitorul Oficial  nr. 1038 din 10 noiembrie 2004, Partea I.

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 21.01.2016, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 504.

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

4.12.2015

Depunerea dosarelor candidaților

21.01.2016

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 22-28.01.2016

Afişarea rezultatelor

28.01.2016

Primirea contestaţiilor

29.01- 2.02.2016

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

3-5.02.2016

Susţinerea interviului

9.02.2016

Afişarea rezultatelor interviului

9.02.2016

Primirea contestaţiilor

10-12.02.2016

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

15-17.02.2016

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

18-25.02.2016

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 29.02.2016

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 9.02.2016 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro şi www.inpm.ro

Documente conform Art. 5. alin. 6. din H.G. 73/2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare :

a) regulamentul de organizare şi funcţionare a INCDPM ”Alexandru Darabont” Bucuresti, aprobat prin HG nr. 1.772/2004;
b) contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul INCDPM ”Alexandru Darabont” Bucuresti
c) ultimele două rapoarte anuale ale INCDPM ”Alexandru Darabont” Bucuresti:
- Raport anual 2014
- Raport anual 2013
d) ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, conform legii:
- Bilantul pe anul 2014
- Bilantul pe anul 2013
e) valoarea indicatorilor de referinţă din ultimul an încheiat, conform anexei la oferta managerială;
f) lista de contracte de cercetare-dezvoltare în derulare;
g) un raport financiar care include:
- ultima balanţă de verificare;
- situaţia patrimoniului;
- situaţia economico-financiară pentru anul în curs;
- cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani, rezultate din contracte şi obligaţii în curs;
h) lista cu principalele acte normative aplicabile INCDPM ”Alexandru Darabont” Bucuresti;
i) documentele necesare întocmirii dosarului de concurs prevăzute la anexa nr. 1 la H.G. nr. 73/2015 și cererea de înscriere
j) Ordinul MEN nr. 591/15.10.2014 privind aprobarea structurii organizatorice a INCDPM ”Alexandru Darabont” Bucuresti;
k) Hotararea Guvernului nr. 73 din 04.02.2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutele nationale de cercetare-dezvoltare;