Domenii de cercetare

Organismul de Certificare

Informatiile referitoare la regulile generale privind certificarea produselor sunt prezentate in: MAPA INFORMATIVA ECHIPAMENTE MUNCA MAPA INFORMATIVA EIP DOMENIU ACREDITAT MAPA INFORMATIVA EIP DOMENIU VOLUNTAR, NEACREDITAT si REGULILE DE TARIFARE DOMENIUL EIP

Informaţii legate de domeniile de competenţă, schemele de certificare aplicate de organismul de certificare ICSPM-CS

Domenii de competenţă referitoare la EM

 

Noutati in domeniul masinilor!
In atentia producatorilor de masini!
S-au emis noi Comunicari ale Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE referitoare la masini, pe care le puteţi vizualiza la adresa:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.054.01.0001.01.RON
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.087.01.0012.01.RON
Noutati in domeniul masinilor, echipamentelor electrice de joasa tensiune si alte echipamente de munca !
În atenţia producătorilor de masini, echipamente electrice de joasa tenisune si alte echipamente de munca!
S-a emis o noua Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/95/CE referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, pe care o puteţi vizualiza la adresa  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.125.01.0056.01.RON
S-a emis o noua Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2004/108/CE referitoare la compatibilitate electromagnetica, pe care o puteţi vizualiza la adresa  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.014.01.0001.01.RON

Domeniu de compenţă EIP

Lista documentelor emise de Organismul de Certificare in domeniul echipamentelor individuale de protectie (NB 2756) la aplicarea procedurilor de evaluare a conformitatii in raport cu cerintele din Regulamentul (UE) 2016/425 in perioada 18.06.2018 - 11.04.2023
 • Domenii de competenţă referitoare la EIP
 • Documente de referinţă utilizate la certificarea EIP
 • Formulare şi instrucţiuni pentru aplicarea schemei generale  « examinare EC de tip », pentru EIP, în sistem reglementat

   

  NOUTĂȚI PRIVIND EIP:

  Începând cu data de 21.04.2019 intră în vigoare în integralitate pentru toate EIP introduse pe piaţă Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.

  Atragem atenţia asupra faptului că, în conformitate cu art. 8 din acest act legislativ, producătorii trebuie:

  • să emită declaraţia de conformitate UE menţionată la articolul 15, respectiv să înlocuiască vechea delaraţie de conformitate cu una care să cuprindă informaţiile şi declaraţiile specificate în Anexa nr. IX;
  • să prezinte declarația de conformitate UE:
   • împreună cu fiecare exemplar sau component individual de EIP ca document de sine statator, sau
   • inclusă în instrucțiunile și informațiile menționate în anexa II punctul 1.4 care însoțesc fiecare produs, sau
   • pe site-ul propriu, la o adresă de internet indicate în instrucțiuni.
  • să se asigure că EIP pe care le introduc pe piață afișează tipul, lotul sau numărul de serie ori alt element care să permită identificarea acestora; în cazul în care mărimea sau natura EIP nu permit această marcare trebuie ca informațiile respective să fie incluse pe ambalaj sau într-un document care însoțește EIP (de ex. instrucțiuni);
  • să indice pe EIP denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, să furnizeze informațiile respective pe ambalajul EIP sau într-un document care însoțește EIP;
  • să se se asigure că toate instrucțiunile și informațiile furnizate cu EIP sunt în conformitate cu Anexa II punctul 1.4 din Regulamentul (UE) 2016/425, aceasta implică revizuirea instrucțiunilor pentru modele care au mai fost fabricate şi anterior (care respectau Directiva europeană 89/686/CEE, în prezent anulată).

  În conformitate cu precizările Comisiei Europene, revizuirea documentaţiei anterioare pentru a respecta cerinţele regulamentului (UE) 2016/425 se face de producător, pe răspunderea sa integrală, inclusiv pentru EIP care au fost supuse anterior unei proceduri de evaluare a conformităţii la un organism notificat, fără a solicita acestuia revizuirea certificării /recertificarea.

  Certificatele de examinare EC de tip emise anterior de organisme notificate rămân valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 21.04.2023.

  În conformitate cu regulamentele sale publicate pe site-ul UE, organismul notificat din INCDPM solicită tuturor clienţilor săi, deţinători ai unor certificate de “examinare EC de tip”, ca să transmită documentaţia revizuită (fişa de instrucţiuni şi declaraţia de conformitate UE nouă) prin e-mail, pe adresa intitutului sau a șefului de certificare EIP.

  Semnalăm clienţilor organismului notificat din INCDPM, deţinători ai unor certificate de “examinare EC de tip” că, în conformitate cu pct. 7.5 din anexa V la Regulamentul (UE) 2016/425 în cazul în care doresc revizuirea , cererea trebuie depusă la organism nu mai devreme de 12 luni înainte de data de expirare a valabilităţii certificatului și nu mai târziu de 6 luni înaintea acestei date. Cererea trebuie însoită de documentaţia actualizată şi de cel puţin 1 exemplar de EIP din producţia de serie.

  Pentru EIP de categoria a III- a producătorii trebuie să înainteze până la 01.05.2019 către organismal notificat, fie:

  • solicitări/cereri noi (a se vedea modelele de pe site-ul INCDPM) de aplicare a procedurilor de control al calității producției prin care optează pentru unul din modeulele stabilite în Regulamentul (UE) 2016/425 – modul C2 sau D;
  • adrese prin care declară că producția este suspendată pe o perioadă de peste 6 luni și cînd estimează când se va relua producția

   

  A fost aprobat REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului. Acesta este publicată la nivel european, în Official Journal of European Union nr. 81, vol. 59 din 31.03.2016, pag. 51-98, disponibil pe site-ul : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.081.01.0051.01.ENG

  Începând cu data de 21.04.2018 directiva europeană 89/686/CEE a fost abrogată.

  Regulamentul UE 425/2017 stabileşte obligaţii nu numai pentru producătorii de echipamente individuale de protecţie, ci pentru toţi agenţii economici implicaţi in punerea la dispoziţie (fabricarea şi comercializarea sau transferul sub orice formă) a acestor produse.

  Certificatele de examinare EC de tip, care au fost deja emise, în raport cu directiva 89/686/CEE rămân valabile până la data de expirare înscrisă, atâta timp cât nu s-a efectuat nici o modificare a modelului, referenţialelor în raport cu care s-a efectuat certificarea iniţială sau a statutului firmei. Aceasta implică faptul că un certificat emis în raport cu directiva europeană 89/686/CEE poate fi valabil cel târziu până în data de 21 aprilie 2023 (dacă a fost emis în 21.04.2018), în condiţiile menţioante anterior. Începând însă cu data de 21.04.2018, organismul de certificare va efectua evaluarea conformităţii numai în raport cu Regulamentul 2016/425/UE.

  Evaluarea conformităţii în raport cu acest noua act legislativ poate fi iniţiată din acest an, dar organismele notificate pot emite certificate de examinare UE de tip valabile numai după data de 21.04.2018.