Oferta noastră

Publicații

Ghiduri și materiale informative

Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009 – 2012

Proiecte realizate în cadrul Programului "Securitate şi sănătate în muncă"

Nota: în textul acestei prezentari a fost folosită denumirea de la momentul adoptari ai instituţiei care a emis Ordinul nr.668/2008 pentru aprobarea planului sectorial, respectiv Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. La data publicării denumirea oficiala este: Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice)

În scopul sprijinirii politicii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), de realizare a obiectivelor prevăzute în Strategia comunitară 2007 - 2012 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi de sprijinire a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, a fost elaborat Programul "Securitate şi sănătate în muncă" inclus în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniile pieţei muncii, protecţiei sociale, securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.668/2008.

Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetării sunt MMFES, în calitate de autoritate naţională care stabileşte strategia şi politicile în domeniile muncii şi afacerilor sociale, instituţiile aflate în raporturi de subordonare ori coordonare sau sub autoritatea MMFES, instituţiile de drept public şi privat cu atribuţii şi preocupări în domeniul social, organizaţiile patronale şi sindicale, organizaţiile neguvernamentale, întreprinderile şi/sau unităţile, indiferent de modul de organizare şi forma de proprietate.

Realizarea Programului "Securitate şi sănătate în muncă" reprezintă o componentă a acţiunilor desfăşurate de MMFES în scopul îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţilor.

Lista proiectelor realizate in cadrul Programului "Securitate şi sănătate în muncă":

Proiectul 1 – Studiu privind elaborarea cerinţelor de securitate şi sănătate pentru prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale.
Rezultat: Ghid privind evaluarea şi prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri psihosociale

Proiectul 3 – Elaborarea măsurilor necesare implementării Directivelor 2006/42/CE (maşini) şi 89/686/CEE (echipamente individuale de protecţie) şi a legislaţiei naţionale armonizate.
Rezultate:

 1. Ghid de aplicare a Directivei EIP
 2. Ghid de aplicare a Directivei mașini
 3. Ghid privind evaluarea aspectelor de securitate în vederea alegerii și utilizării EIP
 4. Ghid naţional privind cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate din domeniul maşinilor
 5. Ghid naţional privind cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate din domeniul EIP
 6. Lista standarde europene armonizate comunicate de Comisia Europeană pentru aplicarea Directivei Consiliului 89/686/CEE privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la echipament individual de protecţie şi corespondenţa acestora cu standardele române care le adoptă

Proiectul 4 – Studiu privind elaborarea instrumentelor şi măsurilor tehnice privind activităţile referitoare la evaluarea conformităţii şi certificarea  produselor, necesare verificării şi aprobării  sistemului calităţii proiectării şi fabricaţiei maşinilor şi echipamentelor individuale de protecţie, în conformitate cu prevederile Directivelor 2006/42/CE şi 89/686/CEE.
Rezultat: Dezvoltarea infrastructurii activităţii  de evaluare a conformităţii, în domeniul maşinilor şi EIP, conform prevederilor  Directivelor 2006/42/CE şi 89/686/CEE.

Proiectul 5 – Studiu privind stabilirea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă necesare implementării legislaţiei naţionale, care transpune Directivele europene din domeniul „Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă”
Rezultate:

 1. Ghid de securitate si sanatate in munca privind utilizarea echipamentelor de muncă
 2. Ghid de securitate si sanatate in munca privind utilizarea EIP
 3. Ghid de securitate si sanatate in munca privind locurile de munca
 4. Ghid de securitate si sanatate in munca privind sectorul constructii
 5. Ghid de securitate si sanatate in munca privind manipularea manuala a maselor
 6. Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea lucratori la zgomot
 7. Ghid de securitate si sanatate in munca privind vibratiile mecanice
 8. Ghid de securitate si sanatate in munca privind ecranele de vizualizare
 9. Ghid de securitate si sanatate in munca privind semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
 10. Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti biologici
 11. Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti chimici
 12. Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la agenti cancerigeni si mutageni
 13. Ghid de securitate si sanatate in munca privind expunerea la azbest

Proiectul 6 – Studiu privind  evaluarea şi prevenirea riscurilor electrice
Rezultate: Ghid privind  evaluarea şi prevenirea riscurilor electrice

Proiectul 7 – Elaborarea metodologiei pentru elaborarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă la nivelul agenţilor economici
Rezultat: Metodologie de elaborare a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă la nivelul agenţilor economici

Proiectul 8 – Cercetări privind stabilirea valorilor limită pentru agenţi chimici, cancerigeni şi mutageni şi a ghidurilor necesare în utilizare, în conformitate cu prevederile HG nr.1218/2006 şi HG nr.1093/2006
Rezultat: Ghid de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea valorilor limită de expunere profesională pentru agenţi chimici, cancerigeni şi mutageni

Proiectul 9 – Dezvoltarea conţinutului informativ şi a sistemului de promovare on-line a informaţiilor din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Proiectul 13 – Studiu privind elaborarea cerinţelor şi a competenţelor necesare pentru formarea lucrătorilor cu atribuţii in domeniul SSM.
Rezultat: Studiu privind elaborarea cerinţelor şi competenţelor necesare pentru formarea lucrătorilor cu atribuţii SSM